Glas en boom, foto GroenPact

Wageningen University & Research als initiator Groene Onderwijskolom

De Nederlandse agrofoodsector is wereldwijd toonaangevend. Dankzij een hecht onderwijs- en onderzoekstelsel kunnen nieuwe inzichten en technologieën snel toepassing vinden in het bedrijfsleven. Nederland behoudt zo steeds haar kennis- en productievoorsprong. De Groene Onderwijskolom, een intiatief van WUR, draagt hieraan bij.

Het is de ambitie van het kabinet om deze koppositie te behouden. Tegelijkertijd staan we in Nederland – net als in de rest van de wereld – voor grote maatschappelijke uitdagingen. De klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar ook: uitputting van de bodem en verlies van biodiversiteit. Nederland wil het voortouw nemen in de duurzame transitie van de agrofoodsector. Hiermee wil ons land haar leidende agro-innovatiepositie op de wereldmarkt behouden (Visie LNV, 2018).

De Groene Onderwijskolom

De omslag naar een circulair agrofoodsysteem roept wereldwijd veel kennis en innovatievragen op. Bijscholing met de juiste kennis- en vaardigheden op diverse niveaus (mbo, hbo en wo) is cruciaal. Voor huidige en toekomstige studenten. Maar ook voor nationale en internationale professionals die al werkzaam zijn in de agrofoodpraktijk. Wageningen University ziet kansen om – waar mogelijk samen met partners in de groene kenniskolom – sterker in te spelen op deze behoefte van de professionele markt. Hiermee dragen we actief bij aan de duurzame transitie van de agrofoodsector, aan quality education (Sustainable Development Goals) en de profilering van de Nederlandse agrofoodsector op dit vlak.

Online onderwijs bundelen en delen

Online onderwijs biedt veel kansen in het scholen van professionals. Door online onderwijs van diverse niveaus te bundelen en te delen via een platform, kunnen grote aantallen individuele professionals (of een collectief van medewerkers in het bedrijfsleven)tijd- en plaatsonafhankelijk kennis maken met nieuwe ontwikkelingen in de agrofoodsector. We verkennen hiermee ook nieuwe verdienmodellen die aanvullend zijn op huidige vormen van relatief dure en intensieve face-to-face kennistransfer richting professionals. Daarnaast is het ontwikkelde online materiaal ook beschikbaar voor eigen studenten, wat bijdraagt aan de digitalisering en flexibilisering van het onderwijsecosysteem op verschillende onderwijsniveaus.

Doel van deze pilot is te verkennen welke mogelijkheden er zijn om vanuit Wageningen University een platform voor online onderwijs voor (inter)nationale professionals in de agrofoodsector op te zetten. Waar mogelijk wil Wageningen University dit samen met partners in de groene kenniskolom oppakken. Zo creeëren we een platform dat gezien wordt als dé plek waar partners gezamenlijk onderwijs aanbieden.

Projectresultaten zijn:

 1. Inzicht in de behoefte van de markt
  Heeft het bedrijfsleven interesse in een bundeling van online onderwijs op verschillende niveaus? Welke vorm vinden zij interessant? Waarin willen zij investeren? Welke scenario’s zijn voor het bedrijfsleven het interessantst?
 2. Inzicht in de behoefte van partners in de groene kenniskolom
  Hebben andere groene onderwijsinstellingen interesse in het gezamenlijk aanbieden van online onderwijs? Welke vorm vinden zij interessant? Waarin willen zij investeren?
 3. Ontwikkelen van meerdere scenario’s voor een gezamenlijk platform
  De scenario’s kunnen van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld in de doelgroep die bediend wordt. In de visie waarop het platform wordt ingericht. In de betrokken partners, in de benodigde investeringen, et cetera. Elk scenario geeft antwoord op onderstaande vragen:

  • Op welke visie/uitgangspunten van kennisoverdracht is het te ontwikkelen platform gebaseerd? Wat verstaan we onder ‘platform’? Hoe beantwoordt het platform de kennisvragen van de markt en welke doelgroep bedient het?

  • Consortium: welke partners moeten we betrekken om het platform aantrekkelijk te positioneren in de markt? Zowel aan de aanbod (consortium) als de afneem kant (samenwerkingverbanden met bedrijfsleven).
  • Welke voorwaarden en spelregels stellen we aan de consortium partners om mee te doen (aanleveren type materiaal, taal etc.)?
  • Hoe houden we de kwaliteit van het aanbod hoog en hoe monitoren we dit?
  • Welke technische infrastructuur ondersteunt het platform en wat is er voor nodig om een infrastructuur in te richten?
  • Hoe ziet de projectorganisatie van het platform eruit?
  • Hoe ziet het business plan van het platform eruit?
  • Welke investeringen zijn nodig? Welke bedrijven en partners willen investeren?
  • Wat is het verdienmodel van het platform?
  • Hoe organiseren we de marketing en business development van het platform?
 4. Inzicht in wat de korte en lange termijn gevolgen zijn als we geen platform inrichten
  Wat zijn andere kansen?

Zodra het project is afgerond…

· … heeft Wageningen University samen met betrokken partners afgestemd of een platform voor online onderwijs voor (inter)nationale professionals in de agrofoodsector ontwikkeld gaat worden. Is het antwoord positief, dan is ook bekend welk scenario leidend wordt voor de ontwikkeling van dit platform.

· … is zichtbaar waar de consortiumpartners ondersteuning bij nodig hebben. Hier kunnen, indien wenselijk, gerichte ondersteuningsprojecten op geformuleerd worden.

· ... is zichtbaar welke andere gerelateerde projecten uitgerold en/of verder opgepakt kunnen worden in het kader van digitalisering in de groene kenniskolom.

Uitvoering:

Wageningen Universiteit