cross-over klimaat

Waterroute en klimaatadaptatie

Blauwzaam als initiatiefnemer van de Waterwerkgroep, gaat in samenwerking met verschillende partijen waaronder de Publiek Private Samenwerking Waterroute (waarin Blauwzaam ook partner is) een pilot starten gericht op water en klimaatadaptatie. Doel is realiseren van passende en uitvoerbare scenario’s voor klimaatadaptatie in de regio. Groen en niet-groene onderwijsinstellingen zijn lid van deze netwerkorganisatie en nemen, naast bedrijven en overheidsinstellingen, deel aan de pilot. In dit proces is het belangrijk waarde voor elke partij te duiden in het oplossen van complexe problemen in een cross over context.

Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te organiseren dat ze in deze cross over pilot flexibel onderwijs organiseren om innovatieve cross over projecten kunnen verbinden aan het curriculum. Een methodiek is nodig. CAS is trekker, samen met Wellantcollege die het voorzitterschap draagt van PPS waterroute. WUR, Inholland maar ook Davinci, divers bedrijfsleven, gemeenten en waterschappen participeren in de pilot. Ze willen samen ontwikkelen in ‘leren in samenwerken’. De ontwikkeling van flexibel onderwijs om mee te bewegen met de innovaties in de regio is een voorbeeld voor andere cross over thema’s. 

Doelstellingen

De pilot voor klimaatadaptatie wordt tripartiet gefinancierd. Het ontwerp van flexibel onderwijs wordt uitgevoerd en gefinancierd door de onderwijsinstellingen en getest met de partners. Vanuit actielijn 4 ondersteunen we deze pilot met monitoring en leren. Doel van deze ondersteuning is doorbraak in a. cross sectorale tripartiete samenwerking en b. samenwerking tussen groene en niet-groene kennisinstellingen in de kolom c. cross sectorale kennisontwikkeling en d. methodiek flexibel onderwijs. Deze doorbraken leiden tot aanpakken die door andere regio’s ingezet kunnen worden.

Vraagstuk

Inhoud vraagstuk: Welke vraagstukken rondom klimaatadaptatie wil de regio aanpakken en welke scenario’s zijn nodig en uitvoerbaar?

Transitie: Hoe kun je als onderwijsinstelling flexibel onderwijs organiseren om innovatieve projecten te plaatsen in je curriculum (zonder dat de inhoudelijke koers van te voren bepaald is)?

Cross over: Hoe realiseer je een waarde voor elke partij in het oplossen van complexe vraagstukken in een cross over context?