Ik ben op zoek naar financiering

Om concrete innovatieve stappen te zetten is geld nodig. Groenpact heeft een aantal mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Landelijk

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Geopend per april 2021: PPS projecten Landbouw, Water, Voedsel. Een oproep voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. Sluitingsdatum is 16 mei 2021. Lees ter inspiratie deze mooie brochure van KIA eens door met inspirerende PPS voorbeelden.

Het ministerie vestigt de aandacht van agrariërs aan de hand van haar communicatielijn 'Groeien naar morgen' op concrete ondersteuningsmogelijkheden bij investeren in duurzame landbouw:


Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn onder andere gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.

Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het naleven van de arbeidsvoorwaarden, en levert het een bijdrage aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.

NWO

Financiert wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Zij bieden een ruim palet aan financieringsinstrumenten die aansluiten op de ambities van NWO. Van fundamenteel tot toegepast onderzoek.

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA wil meer meer en beter praktijkgericht onderzoek onderzoek realiseren en zet daarom in op:

  • samenwerking tussen onderzoek en beroepspraktijk
  • verhogen kwaliteit praktijkgericht onderzoek
  • samenwerking van hogescholen met andere onderzoeksinstellingen
  • gebruik van de onderzoeksresultaten


Financieringsmogelijkheden:


RVO – Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Zoek je een subsidie of financieringsregeling? In de subsidiewijzer van RVO vind je alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. De subsidies en financieringsregelingen worden uitgevoerd in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

KoM – Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Het programma reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Experiment Cross-overs

Het experiment cross-overs biedt mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Deze informatie is afkomstig van Katapult.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren mbo is opengesteld, vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 16 september 2021, 17:00 uur: subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden.
Deze informatie is afkomstig van Katapult.

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.
Deze informatie is afkomstig van Katapult.

Toekomstfonds

Het doel van het Toekomstfonds is het versterken van de innovatieve kracht van Nederland door het beschikbaar stellen van financiering voor innovatief en snelgroeiend mkb en voor fundamenteel en toegepast onderzoek en het behouden van vermogen voor toekomstige generaties.
Deze informatie is afkomstig van Katapult.

Regionaal Investerings Fonds (RIF)

 Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs. Om dit te bewerkstelligen, is het voor mbo-instellingen noodzakelijk om nauw samen te werken met bedrijven. Dit vraagt voor beide partijen veel aandacht. Daarom riep het kabinet  in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) in het leven. Er bestaat ook een website met actuele informatie vanuit de overheid.


Regionaal

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.
Deze informatie is afkomstig van Katapult

Metropoolregio's en smart industry regelingen

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, het stimuleren van projecten die bijdragen aan een krachtige en toegankelijke kennis- en innovatiestructuur of het versterken van economische kracht en het woon- en leefklimaat. In de regio's zijn fondsen en regelingen beschikbaar. Met dank aan Katapult.

Drenthe

Op het subsidieloket van de provincie Drenthe staan subsidie mogelijkheden, handig gesorteerd op thema - onder natuur, milieu en energie staan subsidiemogelijkheden, relevant voor de groene sector.

Flevoland

Het doel van Human Capital 2017-2020 (HUCAFL) is het ondersteunen van publiek-private samenwerking om tot verbetering te komen van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties geven vorm en uitvoering aan duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. In een samenwerkingsverband werken minimaal één onderwijsinstelling en minimaal één arbeidsorganisatie, beide gevestigd in Flevoland, samen.

Het Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZUIDERZEEFL) betreft meerdere subsidieregelingen. Doel is om het compensatiegeld van het Rijk in te zetten ter bevordering van initiatieven die een relevante versterking van de economie in Noordelijk Flevoland teweeg kunnen brengen. Het programma is opgezet met de provincie Flevoland, de gemeente Urk en de gemeente Noordoostpolder.

Friesland

Overzichtspagina Provincie Friesland met subsidiemogelijkheden natuur & landschap

Gelderland

Foodvalley: Characterized by many world class, innovative, agrifood and food-related solutions and by effective cooperation between companies, knowledge and educational institutes and governments, our unique position and resources enable us to help you.

Groningen

Overzichtspagina Provincie Groningen met subsidiemogelijkheden.

Limburg

Met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) wordt een volgende stap gezet om de volgende ambitie te realiseren: 'In 2025 is elk Limburgs land- en tuinbouw bedrijf een lust voor zijn omgeving'. 

Met de Human Capital Agenda’s werkt de Provincie Limburg aan een goed functionerende arbeidsmarkt en het beperken van de mismatch tussen vraag en aanbod. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs wordt gezorgd voor het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende mensen aantrekken.

LIOF – Limburgs Investerings Fonds: het programma LimburgAgrofood ondersteunt de ondernemer in de agrofood, bij het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijf. Daarnaast wordt ingezet op de versterking van de agrofood sector in Limburg.

Brightlands Campus Greenport Venlo is onderdeel van Brightlands, een open innovatie community in Limburg met ruim 24.000 innovatieve ondernemers, onderzoekers en studenten. Elke dag werken zij aan doorbraken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en digitalisering.

Noord-Brabant

Brabantse Agrofood: it platform is ontwikkeld om de voortgang van de transitie naar een duurzame agrofoodsector weer te geven en om anderen te inspireren en is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood (UBA) van de Provincie Noord-Brabant. 

Agrifoodcapital: in Noordoost-Brabant geven we vorm aan de voedselketens van vandaag en morgen: van boer tot bord. In slimme systemen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid.

Overijssel

Agri & Food Innovatie: zoek je financiering om een innovatie verder te kunnen ontwikkelen? Of wil je met je bedrijf groeien en zoek je naar kapitaal om verder op te kunnen schalen? Op deze pagina staat een kleine selectie van de verschillende partijen en mogelijkheden in Overijssel. 

VKON is een professioneel en innovatie stimulerend kennis- en praktijkcentrum met de wortels in de praktijk. In een open, inspirerende en creatieve omgeving ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden rondom de thema’s Agro & Food en Life Sciences & Health. Hiervoor werkt VKON samen met verschillende (markt)partijen.

Zeeland

Zeeland in Stroomversnelling: Het Rijk en Zeeland hebben overeenstemming over een investeringsprogramma dat voortbouwt op het advies Zeeland in Stroomversnelling. Met dit samenhangende pakket van projecten zijn regio en Rijk aan de slag. Het gaat om projecten die de Zeeuwse economie duurzaam versterken (Zeeland in Stroomversnelling) en projecten die ten goede komen aan het vestigingsklimaat een de leefbaarheid (Regio Deal).

Utrecht, Noord- en Zuid-Holland

Kansen voor West 2: het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland is door bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord Zuid-Holland gesloten. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Terug naar boven