Over GroenPact

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn. We zijn innovatief, georiënteerd op de export en mede daardoor een grote speler op de wereldmarkt. Tegelijk opereert de groene sector in het hart van de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Verandering door middel van innovatie is nodig om de duurzame productie van voldoende, veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving en een vitale natuur te waarborgen.

In 2016 besloten 40 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid de groene sector een stevige fundering te geven voor de toekomst. Zonder de juiste scholing kan het bedrijfsleven de werkkrachten en expertise niet vinden om aan de plannen van de overheid te voldoen. Precies om die reden hebben deze partijen de handen ineengeslagen en GroenPact opgericht.

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

De start van GroenPact was gericht op de samenwerking tussen de verschillende organisaties en het opstellen van concrete doelstellingen. Nu, een paar jaar later, mag GroenPact zich een officiële verbinder en hopelijk, in de nabije toekomst, ook versneller noemen van innovatieve ideeën en realisaties in de groene sector.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Over GroenPact

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn. We zijn innovatief, georiënteerd op de export en mede daardoor een grote speler op de wereldmarkt. Tegelijk opereert de groene sector in het hart van de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Verandering door middel van innovatie is nodig om de duurzame productie van voldoende, veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving en een vitale natuur te waarborgen.

In 2016 besloten 40 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid de groene sector een stevige fundering te geven voor de toekomst. Zonder de juiste scholing kan het bedrijfsleven de werkkrachten en expertise niet vinden om aan de plannen van de overheid te voldoen. Precies om die reden hebben deze partijen de handen ineengeslagen en GroenPact opgericht.

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

De start van GroenPact was gericht op de samenwerking tussen de verschillende organisaties en het opstellen van concrete doelstellingen. Nu, een paar jaar later, mag GroenPact zich een officiële verbinder en hopelijk, in de nabije toekomst, ook versneller noemen van innovatieve ideeën en realisaties in de groene sector.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Arbeidsmarkt

Zonder scholing niet genoeg expertise én werkkracht. Het bedrijfsleven heeft dit hard nodig om alle uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden. GroenPact draagt bij aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt brengt kennis en partners bijeen op een de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen in het groene domein? Hoe zorgen we ervoor dat zij juist gekwalificeerd zijn, met de kennis van morgen?

Lees meer over de activiteiten van het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt.

Kennisdeling

Er is veel innovatie nodig voor de productie van voldoende, veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving en vitale natuur. GroenPact levert hierin een belangrijk aandeel, door het faciliteren van kennisdeling en -toepassing.

In het Versnellingsprogramma Kennisdeling werken onderzoekers, docenten, studenten en bedrijven samen in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Onderwijs wordt continu geactualiseerd. Kennis vind zijn weg naar de praktijk en praktijkervaring en kennis uit bedrijven naar onderwijs, onderzoek en beleid.

Onderwijs, bedrijven en organisaties vinden onafhankelijke kennis en adviezen op Groen Kennisnet: een interactief, digitaal platform. 

Het Versnellingsprogrammaprogramma Kennisdeling zet in op een sterkere samenwerking rond kennisvraagstukken en het verfijnen van Groen Kennisnet tot een modern interactief, digitaal platform voor kennisdeling tussen onderwijs, overheid en sector. Het vernieuwde platform is naar verwachting Q3 2021 operationeel.

Internationalisering

Duurzame productie van voldoende, veilige en gezonde voeding is mondiaal een grote uitdaging. GroenPact draagt bij aan de verduurzaming van de mondiale voedselproductie door de inzet van wetenschappelijke kennis, groen onderwijs en de Nederlandse agrofoodbedrijven. 

Het Versnellingsprogramma Internationalisering draagt hier onder meer aan bij door het faciliteren van uitwisseling en samenwerking voor studenten en docenten. Ook door het initiëren van concrete activiteiten die de onderwijsinstellingen individueel ondersteunen in hun internationaliseringsagenda.

Nederlandse kennis en innovatie, gekoppeld aan de opzet van lokale verwerkende capaciteit, draagt in belangrijke mate bij aan veranderingen binnen wereldwijde landbouwpraktijken en voedselindustrie. Deze duurzame oplossingen zijn hard nodig.

De Nederlandse overheid heeft steeds meer erkenning voor de waarde van kennis met betrekking tot internationale relaties en de export- en internationale beleidsagenda. De mondiale Sustainable Development Goals (SDG’s) laten bovendien zien dat economische groei ook samen kan gaan met sociale ontwikkeling.

Digitalisering & Technologisering

Digitalisering en technoligisering zijn voorwaarden voor innovatie. GroenPact verbindt hiervoor de opgaven, mensen en middelen. 
Het Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologisering versnelt ontwikkelingen die cruciaal zijn voor nieuwe opleidingsmodellen, waarin onderwijs en bedrijfsleven direct samenwerken en tegelijkertijd onderzoek en beleid toepassen.

Het Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologisering sluit aan bij (landelijke) agenda’s, versterkt bestaande netwerken en benut de beschikbare (financiële) instrumenten. Daarbij wordt ingezet op het aantrekkelijk maken van de de groene sector voor tech-studenten.

Het versnellingsprogramma creëert een virtueel-fysiek netwerk (high-tech onderwijs & training), waarin de samenhang met thema’s en sector worden gepresenteerd, welke wervend zijn voor Tech studenten. 

Het Versnellingsprogramma Digitalisering en Technologisering ontplooit hiervoor een aantal activiteiten.

CoE Groen

Het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) werkt door praktijkgericht onderzoek aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar GroenPact voor staat. Vier groene hogescholen bundelen hun krachten in CoE Groen: Aeres, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. 

Maatschappelijk uitdagingen zijn richtinggevend voor het programma van CoE Groen. Door kennisontwikkeling, -ontsluiting en - verspreiding wordt bijgedragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals. Hierbij rekening houdend met het Europees gemeenschappelijk landbouw- en klimaatbeleid en het nationale Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)  en de daarin ingerichte Kennis en innovatie agenda Landbouw, water, voedsel.

Onderzoeksgroepen, onderwijs, bedrijfsleven en overheden werken samen in vier expertiseclusters:

 • Food
 • Plant
 • Dier
 • Natuur & Leefomgeving


De transitie van de landbouw tot een duurzaam systeem, het realiseren van een gezonde leefomgeving en het behoud van natuurwaarde zijn de grote maatschappelijke opgaven waar het concrete beleid binnen het groene domein nu en de komende jaren op wordt gericht. Klimaat, gewaardeerd en veilig voedsel, behoud van biodiversiteit, schone lucht en schoon water zijn de thema’s waar het om gaat.

In het programma CoE Groen wordt gewerkt aan zeven thema’s, zoals beschreven in het sectorplan van de Groene Hogescholen, ‘Duurzaam pionieren met groene generaties’:   

 1. Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
 2. Vitaliteit van stad & land
 3. (gezond) Voedsel met meerwaarde
 4. (re)Design van agrifood productiesystemen
 5. Digitalisering & hightech
 6. Nieuwe businessmodellen
 7. Samenwerken en  governance

Meer en beter inzetten van nieuwe technologieën, nieuwe inzichten en toekomstbestendige verdienmodellen zijn onderdeel van de transitie. In een robuust netwerk nieuwe oplossingen ontwikkelen, nieuwe kennis te toetsen en doorvoering van deze kennis in de praktijk zijn cruciaal om de gewenste innovatie op gang te krijgen.

Missie

Met de vier groene hogescholen, Aeres, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein, is in de afgelopen jaren vanuit het praktijkgerichtonderzoek op succesvolle wijze ervaring opgedaan. Op het gebied van tuinbouw, akkerbouw, veehouderij, food en natuur & leefomgeving is tussen de vier hogescholen, de beroepspraktijk en het onderwijs samengewerkt en zijn mooie resultaten geboekt.

De vier groene hogescholen blijven hun krachten bundelen in CoE Groen, maximaliseren de gezamenlijke expertise en zorgen voor slagkracht en versnelling door het aanbrengen van focus en massa:

CoE Groen is de motor voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen binnen het groene domein vanuit praktijk gericht onderzoek.

Programma

In het programma CoE Groen wordt gewerkt aan de Sustainable Development Goals, rekening houdend met het Europees gemeenschappelijk landbouw- en klimaatbeleid. Het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) en de daarin ingerichte kennis en innovatie agenda Landbouw, water, voedsel zijn richtinggevend voor het programma van CoE Groen.

Vier expertiseclusters binnen CoE Groen werken aan de uitvoering van het programma. Onderzoeksgroepen, onderwijs, bedrijfsleven en overheden werken samen op de thema’s in de expertiseclusters. Vanuit fieldlabs, living labs en regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan de mondiale opgaven. Om de beoogde innovatie op gang te brengen worden cross-overs gemaakt, wordt bestaande kennis ontsloten en verspreid door de groene onderwijskolom De bij de hogescholen aanwezige onderzoeksfaciliteiten en de onderzoekscapaciteiten van het bedrijfsleven worden hierbij ingezet.

De komende jaren creëren we met de basisinfrastructuur van CoE Groen een robuust systeem  om toekomstige maatschappelijke uitdagingen effectief op te pakken en vanuit praktijkgerichtonderzoek een vliegwiel te zijn voor (onderwijs)innovatie en professionalisering. Met het CoE Groen levert het  praktijkgerichtonderzoek van de vier groene hogescholen een zinvolle bijdrage en speelt een rol van betekenis bij het oplossen van maatschappelijke opgaven in het Groene domein.

Bezoek de website van CoE groen

CIV Groen

In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar GroenPact voor staat. CIV Groen staat voor meer mensen binden, boeien en opleiden voor een loopbaan in het groene domein. CIV Groen zorgt voor beroepsonderwijs dat flexibel inspeelt op veranderingen en studenten opleidt in de frontlinie van de innovatie.

De AOC’s Aeres MBO, Citaverde, Clusius College, Curio,  Helicon, Landstede, Nordwin, Scalda, Terra MBO, Wellantcollege en Zone college en Landstede nemen deel in CIV Groen.

Het CIV Groen bestaat uit vijf praktijkclusters:

WUR Kennistransfer

Onderzoeksresultaten hebben pas impact als ze in de maatschappij toepassing vinden. Daarom werkt WUR intensief samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om die resultaten tot waarde te brengen. Daarvoor stellen zij hun faciliteiten ter beschikking, helpen startups op weg, is de Wageningen Campus een bruisende broedplaats in hun domein en ontwikkelen zij passende oplossingen voor internationale vraagstukken.

Meer weten kijk op Waardecreatie & Samenwerking bij de WUR

Terug naar boven