Groenpact - Talent en passie voor groen

Groenpact is hét innovatieplatform en samenwerkingsverband voor het groene domein. Groenpact draagt bij aan de beweging naar meer impact door op te treden als aanjager, versneller en verbinder tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid binnen het groene domein en daarbuiten.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid; iedereen werkt mee. Onze ambitie is door integrale samenwerking maatschappelijke vraagstukken oplossen en zo duurzame concurrentiekracht behouden.

Partners GroenPact

Groenpact - Talent en passie voor groen

Groenpact is hét innovatieplatform en samenwerkingsverband voor het groene domein. Groenpact draagt bij aan de beweging naar meer impact door op te treden als aanjager, versneller en verbinder tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid binnen het groene domein en daarbuiten.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid; iedereen werkt mee. Onze ambitie is door integrale samenwerking maatschappelijke vraagstukken oplossen en zo duurzame concurrentiekracht behouden.

Partners GroenPact

Belangrijkste uitgaven en interessante downloads van Groenpact:

Nieuwsbrief archieven Groenpact


Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over het onstaan en de geschiedenis van Groenpact (2016- april 2020)

Arbeidsmarkt

Zonder scholing niet genoeg expertise én werkkracht. Het bedrijfsleven heeft dit hard nodig om alle uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden. GroenPact draagt bij aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt brengt kennis en partners bijeen op een de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen in het groene domein? Hoe zorgen we ervoor dat zij juist gekwalificeerd zijn, met de kennis van morgen?

Kennisdeling

Er is veel innovatie nodig voor de productie van voldoende, veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving en vitale natuur. Groenpact levert hierin een belangrijk aandeel, door het faciliteren van kennisdeling en -toepassing.

In het Versnellingsprogramma Kennisdeling werken onderzoekers, docenten, studenten en bedrijven samen in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Onderwijs wordt continu geactualiseerd. Kennis vind zijn weg naar de praktijk en praktijkervaring en kennis uit bedrijven naar onderwijs, onderzoek en beleid.

Onderwijs, bedrijven en organisaties vinden onafhankelijke kennis en adviezen op Groen Kennisnet: een interactief, digitaal platform. 

Het Versnellingsprogrammaprogramma Kennisdeling zet in op een sterkere samenwerking rond kennisvraagstukken en het verfijnen van Groen Kennisnet tot een modern interactief, digitaal platform voor kennisdeling tussen onderwijs, overheid en sector. Het vernieuwde platform is sinds 2021 operationeel.

Internationalisering

Het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact richt zich op het versterken van de internationale oriëntatie en strategische positionering van het Nederlandse kennis-en innovatie systeem. Internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan oplossingen voor de belangrijke uitdagingen van deze tijd,  zowel binnen Nederland als in mondiaal verband.

Het versnellingsprogramma internationalisering zet in op vier ‘routes’: 

 1. Het versterken van de strategische positionering en zichtbaarheid van het Nederlandse kennis-en innovatiesysteem in Europa en mondiaal. Hierbij wordt ingezet op een Engstalige website over het Nederlandse groen onderwijs, het inrichten van een loket functie, internationale lobby activiteiten, en het afsluiten van strategische Memoranda of Understanding met specifieke landen.  
 2. Het bevorderen van deelname aan internationale samenwerkingsprojecten en partnerschappen. Hiertoe worden vouchers ingezet, informatie over financieringsmogelijkheden verstrekt, en in samenwerking met de landbouwattachés verschillende land-gerelateerde netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
 3. Het versterken van de internationale onderwijskwaliteit en infrastructuur voor praktijkkennis en innovatie in Nederland. Er worden  masterclasses en webinars over internationale thema’s georganiseerd voor docenten en onderzoekers, en ‘Calls’ voor internationaal praktijkgericht onderzoek en innovatie ontwikkeld (in samenwerking met Regieorgaan SIA en de Topsectoren).
 4. Het inbedden van internationalisering binnen GroenPact. Hierbij wordt ingezet op de Engelstalige zoekfunctie binnen Groen Kennisnet en het adresseren van internationale arbeidsmarktvraagstukken binnen het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt.

Digitalisering & Technologie

Het versnellingsprogramma Digitalisering en Technologie van Groenpact levert een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling van Groenpact door het gebruik van technologie steviger te verankeren in de groene onderwijsprogramma’s. De focus ligt op 4 thema’s: AI, Data Science, Robotica en Sensortechnologie. De thema’s hangen samen, maar zijn ook los te benaderen of in een specifieke context.


De aanpak is bottom up en contentgericht, via kennisdeling, ervaringsleren -denk aan bedrijfsprojecten of crossovers- en kennisvalorisatie -onderzoek, CIV, CoE, WUR en via onder andere Living Labs & Hotspots. Hiermee sluiten we aan op de digitaliseringsvisie van LNV.

Kijk eens naar onderstaande plaat en praat met ons mee...

Klik op de afbeelding en praat / denk met ons mee hoe onze ambitie te verwezenlijken om binnen 3 jaar een voorloper binnen het onderwijs op alle snijpunten van technologie en domein te hebben.

Digitaal onderwijs
Ben je juist op zoek naar het toepassen van digitalisering & technologie vóór het onderwijs (niet in de kas, maar in de klas…). Kijk dan eens naar het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT bij SURF.

CoE Groen

Het Centre of Expertise Groen is een samenwerking van de vier groene Hogescholen: Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, HAS Hogeschool en Hogeschool Inholland (HAO). Het HAO vormt met het CoE Groen een robuuste  basisinfrastructuur voor praktijkgericht onderzoek in het groene domein.

De groene sector staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Een systeemtransitie is nodig. In het groene domein vraagt deze om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerken.

Coe Groen is nauw verbonden met de beroepspraktijk en de omgeving. Participatie door de beroepspraktijk is essentieel. CoE Groen staat voor de samenwerking in de volle breedte van sectoren binnen het groene domein, van primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving.

Het CoE Groen werkt aan kennis- en innovatievragen. Verticaal door de groene kenniskolom: mbo, hbo en wo en horizontaal met partijen binnen en buiten het groene domein. Onderzoeksgroepen, onderwijs, bedrijfsleven en overheden werken samen in vier expertiseclusters:

De transitie van de landbouw tot een duurzaam systeem, het realiseren van een gezonde leefomgeving en het behoud van natuurwaarde zijn de grote maatschappelijke opgaven waar het concrete beleid binnen het groene domein nu en de komende jaren op wordt gericht. 

Missie en visie

Voor deze grote maatschappelijk uitdagingen, is het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van kennis onontbeerlijk. Op basis van praktijkgericht onderzoekdraagthet CoE Groen hier structureel aan bij.

Voor Nederland zijn de transitieopgaven van het voedselproductiesysteem naar een duurzaam model vastgelegd in onder meer de routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA-routes) en de Kennis en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's. In het programma CoE Groen wordt gewerkt aan zeven thema’s:   

  1. Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
  2. Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
  3. Vitaliteit in stad en leefomgeving
  4. Gezond voedsel met meerwaarde
  5. Digitalisering en High tech
  6. Nieuwe businessmodellen
  7. Governance

Strategie

Vier expertiseclusters binnen CoE Groen werken aan de uitvoering van het programma. Onderzoeksgroepen, onderwijs, bedrijfsleven en overheden werken samen op de thema’s in de expertiseclusters. Vanuit fieldlabs, living labs en regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan de mondiale opgaven.

Om de beoogde innovatie op gang te brengen worden cross-overs gemaakt, wordt bestaande kennis ontsloten en verspreid door de groene onderwijskolom. De bij de hogescholen aanwezige onderzoeksfaciliteiten en de onderzoekscapaciteiten van het bedrijfsleven worden hierbij ingezet.

Robuuste basisinfrastructuur voor praktijkgericht onderzoek in het groene domein

CIV Groen

In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar Groenpact voor staat. CIV Groen zorgt voor versnelling, een betere uitvoering en een sneeuwbal effect. Onze speerpunten:

 1. Het beter laten aansluiten van de regionale vraag naar en het aanbod van afgestudeerden en gediplomeerde cursisten uit het groene mbo. Dit zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.
 2. Het voor studenten en cursisten beschikbaar krijgen van de nieuwste en beste kennis in de programma’s van het groene mbo. Belangrijke thema’s hierbij zijn digitalisering, technologisering en internationalisering.
 3. Het praktisch verwerken van regionale en landelijke beleidsdoelen in het groene mbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Logo CIV Groen

WUR Kennistransfer

Onderzoeksresultaten hebben pas impact als ze in de maatschappij toepassing vinden. Daarom werkt WUR intensief samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om die resultaten tot waarde te brengen. Daarvoor stellen zij hun faciliteiten ter beschikking, helpen startups op weg, is de Wageningen Campus een bruisende broedplaats in hun domein en ontwikkelen zij passende oplossingen voor internationale vraagstukken.

Meer weten kijk op Waardecreatie & Samenwerking bij de WUR

Jongerenplatform

De ideeën, kennis en overwegingen van jongeren over de toekomst van het voedsel- en landbouwsysteem en de groene leefomgeving zijn van grote waarde voor Groenpact en haar partners. Het gaat immers om hún toekomst. Reden voor Groenpact om samen met jongerenorganisaties uit het groene domein (NAJK, SFYN, KEK, SVM en OvOM) het Groenpact Jongerenplatform op te richten.

Terug naar boven