Praktijkcluster Agro

De praktijkclusters in het CIV Groen versnellen de vorming van een netwerk van regionale en sectorale schakelpunten (meeting points, loketten, learning communities, werkplaatsen en hotspots), expertise ontwikkelteams, praktoren, praktijklocaties en leerwerkbedrijven. Belangrijk voor het succes van het praktijkcluster is de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Het praktijkcluster Agro omvat de sectoren akkerbouw en loonwerk. De volgende AOC’s participeren in dit praktijkcluster: Aeres MBO, Wellant, Clusius college, Scalda, Terra MBO, Curio, Nordwin en Zone college.

De belangrijkste uitdagingen voor de bedrijven binnen het praktijkcluster Agro zijn klimaatopgave, biodiversiteit, kringloopgedachte, natuurinclusiviteit en marktdenken. Bij al deze uitdagingen is maatschappelijk draagvlak en (dus) behoud van marktposities aan de orde. Er is behoefte aan lange termijn oplossingen en aan een nieuw perspectief voor de sector. Het ministerie van LNV schrijft hierover het volgende in haar Realisatieplan Visie LNV Op weg met nieuw perspectief: “Omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 is nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven. Het is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar het verminderen van verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.”

Nieuw perspectief

Het nieuwe perspectief moet leiden tot een beter verdienvermogen voor boeren, tuinders en vissers, met minder schadelijke emissies naar bodem, lucht en water en vergroting van de biodiversiteit. De voedselvoorziening moet én economisch én ecologisch efficiënt zijn: we willen kunnen voorzien in de behoefte aan voedsel, met een verantwoord gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. Kringlooplandbouw maakt het mogelijk op kosten te besparen en zo min mogelijk tot geen negatieve impact te hebben op biodiversiteit, natuur, en klimaat.

Arbeidsmarktvraagstukken

Naast bovenstaande inhoudelijke uitdagingen spelen er binnen dit praktijkcluster verschillende arbeidsmarktvraagstukken. Van ondernemers en medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn om wendbaar in te spelen op de veranderingen die op de sector afkomen en zich nieuwe kennis eigen maken. Daarnaast is er sprake van te weinig instroom, op dit moment is het voor sommige functies al moeilijk om kandidaten te vinden. Dit probleem zal de komende periode alleen maar toenemen.

Kennisdeling

In de praktijk blijkt het een uitdaging te zijn om nieuwe kennis naar de praktijk te brengen. Of om lokale oplossingen op te schalen. Ook de samenwerking tussen regio’s, branches en AOC’s is geen vanzelfsprekendheid. Het praktijkcluster Agro wil bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen door:

  • Het verbinden van (regionale) initiatieven
  • Het vormen van coalities om op onderdelen gezamenlijk op te trekken
  • Het ontsluiten/zichtbaar maken van het netwerk en de activiteiten die hier plaats vinden
  • Het vormen van een loket/ingang voor partijen die toegang willen tot het netwerk
  • Zorgdragen voor verspreiding en uitwisseling van kennis, ervaringen en contacten

 
Aanpak

In themadagen en e-learnings wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met thema’s die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in afstemming met de practoren en het praktijkonderzoek:

  • Het organiseren van 10 themadagen per schooljaar voor alle 2e jaars studenten akkerbouw in Nederland. Deze themadagen worden inhoudelijk verzorgd door experts vanuit verschillende bedrijven en vanuit het praktijkonderzoek.
  • De samenwerking binnen de Bedrijfstakgroep Groen, Grond, Infra (BTG GGI) en het Landelijk Overleg docenten Loonwerk (LOL). Van hieruit worden verschillende activiteiten ondernomen zoals de ontwikkeling van e-learning en een landelijke docentendag.

 
Praktijkcluster Agro ondersteunt de uitwerking van de Greendeal natuurinclusieve landbouw tot integraal onderdeel van het groene onderwijs. Dit wordt gerealiseerd door de groene scholen, het Ministerie van LNV, het wetenschappelijk onderwijs, IPO, BoerenNatuur en NAJK.

Practoren

Practoren spelen een rol in het praktijkonderzoek en het ontwikkelen en verspreiden van kennis. De praktoren zijn gekoppeld aan de verschillende inhoudelijke thema’s. Zij zorgen voor de inhoudelijke schakel tussen het onderzoek van onder andere BO akkerbouw en lectoren en het onderwijs. Dit zal naar verwachting gaan leiden tot krachtenbundeling bijvoorbeeld rond het thema bodem. Practoren vormen en beheren een netwerk met bedrijven en docenten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis. Praktoren zijn nieuw binnen het mbo.

Groen Kennisnet

Er wordt gewerkt vanuit één gezamenlijke kennisinfrastructuur: Groen Kennisnet. Groen Kennisnet wordt doorontwikkeld en zal uiteindelijk dienen als communicatieplatform voor de uitwisseling nieuws, online studiedagen en afspeelplatform voor e-learnings)

Terug naar boven