Praktijkcluster Dier

De praktijkclusters in het CIV Groen versnellen de vorming van een netwerk tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Het Praktijkcluster Dier omvat productiedieren, paarden en gezelschapsdieren. De AOC’s Aeres MBO, Citaverde, Clusius college, Wellantcollege, Helicon, Nordwin, Terra MBO, Zone college en Landstede nemen deel in dit praktijkcluster.

Uitdagingen
De richtingen productiedieren, gezelschapsdieren en paarden hebben hun eigen uitvoeringsagenda. In deze richtingen spelen uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn en marktdenken. Voor productiedieren komen daar de kringloopgedachte, biodiversiteit en de klimaatopgave bij.

Productiedieren
Bij de genoemde uitdagingen is het maatschappelijk draagvlak en daarmee het behoud van marktposities aan de orde. Er is behoefte aan lange termijn oplossingen en aan een nieuw perspectief voor de sector. Het ministerie van LNV schrijft hierover in haar Realisatieplan Visie LNV Op weg met nieuw perspectief.


Het praktijkcluster blijft voortbouwen op de resultaten van de meetingpoints melkvee, varkens en pluimvee. Zij hebben hiervoor op Groen Kennisnet een uitgebreide cursusomgeving neergezet met de behaalde resultaten: 107 e-learnings voor studenten en werkenden. Dit materiaal vormt de basis voor de verschillende AOC’s op het gebied van productiedieren.

We werken vanuit één gezamenlijke kennisinfrastructuur. Groen Kennisnet wordt doorontwikkeld en zal uiteindelijk dienen als communicatieplatform voor de uitwisseling van nieuws, online studiedagen en afspeelplatform voor studenten en voor werknemers en ondernemers. Zo werken we voortdurend samen aan leven lang leren initiatieven vanuit de branche. Zie het dossier cursusmateriaal veehouderij.
Nieuw perspectief
Het nieuwe perspectief moet leiden tot een beter verdienvermogen. De voedselvoorziening moet én economisch én ecologisch efficiënt zijn: Kringlooplandbouw kent een verantwoord gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. De uitdagingen voor de sectoren vragen om nieuwe oplossingen die veelal regionaal plaatsvinden in de directe interactie tussen bedrijven, opleiders, onderzoek en overheid. Een uitdaging voor het Praktijkcluster Dier en Groenpact is deze initiatieven te versnellen. Daarom richt het  Praktijkcluster Dier zich op:

 • Het verbinden van regionale initiatieven
 • Het vormen van coalities tussen regio’s en andere partijen
 • Het ontsluiten/zichtbaar maken van het netwerk en de activiteiten die hier plaats vinden
 • Het vormen van een loket/ingang voor partijen die toegang willen tot het netwerk.


Aanp
ak
Praktijkcluster Dier ondersteunt de uitwerking van de Greendeal natuurinclusieve landbouw tot integraal onderdeel van het groene onderwijs. Alle presentaties rondom maatschappelijke vraagstukken en andere thema's vind je hier: Onderwijsdagen Veehouderij. In themadagen en e-learnings wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met thema’s die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in afstemming met de practoren, lectoren  en het praktijkonderzoek:

 • Organisatie themadagen voor docenten melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij
 • Organisatie themadagen voor studenten melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij
 • Ontwikkeling van e-learning voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij
 • Landelijke docentendag veehouderij
 • Regionale studiedagen vee vanuit CIV Groen
 • Studenten/docenten bijeenkomsten op gebied van varkenshouderij en
 • Studentenbijeenkomsten op gebied van pluimvee in samenwerking met Privon


Practoren spelen een rol in het praktijkonderzoek en het ontwikkelen en verspreiden van kennis. De practoren zijn gekoppeld aan verschillende inhoudelijke thema’s en vormen de inhoudelijke schakel tussen onderzoek van onder andere ZuivelNL, de TKI’s, lectoren en het onderwijs. Naast de practoren zijn onderwijsconsulenten actief voor de verbinding tussen de organisaties en het onderwijs:

 • Melkvee: Elsbeth Timmermans
 • Varkens; Alfons vd Belt
 • Pluimvee; Dineke Rietveld

Terug naar boven