Publicatiedatum: 17-09-2020

Met het Groenpact (derde fase 2021–2022) werkt LNV samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, vernieuwing van het onderwijs en innovaties in de praktijk. De maatschappelijke opgaven, in het bijzonder de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven, zijn leidend bij de keuze in welke delen van het onderwijs en in welke thema’s voor praktijkgericht onderzoek geïnvesteerd wordt.

CIV, CoE en versnellingsprogramma’s

LNV ondersteunt het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Groen voor mbo en het hbo Centre of Expertise (CoE) Groen. De versnellingsprogramma’s Digitalisering & technologisering en Internationalisering en het programma Kennis op Maat worden vanaf 2021 verder versterkt.

Het Groenpact besteedt in 2021 meer aandacht aan jongerenparticipatie en de bijdrage van docenten aan de transitieopgaven. Hiervoor is in 2021 € 4,7 mln. beschikbaar.

Kennisontwikkeling

In 2021 is er extra aandacht voor valorisatie en implementatie van kennis door onder andere het programma Kennis op Maat, een versterkte betrokkenheid van de onderwijsinstellingen, het opstarten van Living Labs en Communities of Practice (CoP). Er is een budget van € 23,9 mln.voor diverse gesubsidieerde activiteiten op het terrein van kennisverspreiding en groen onderwijs

Het idee is dat betere en snellere ontsluiting van kennis kan bijdragen aan de omslag van een toekomstbestendige landbouw of kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Voor een betere kennisontsluiting wordt het programma Innovatie op het boerenerf verder uitgerold. Voor dat programma is € 13 miljoen beschikbaar, aldus de begroting. De kennis moet medio 2021 ontsloten worden via het vernieuwde Groen Kennisnet.

Voor de ontwikkeling van kennis en praktijkgerichte innovaties worden opdrachten uitgezet bij kennisinstellingen, anders dan Wageningen Research, die ook bijdragen aan de missies van het thema Landbouw, Water en Voedsel. Het gaat hierbij om projecten die onderbouwd beleid mogelijk maken, die knelpunten in de beleidsuitvoering op lossen en perspectiefvolle oplossingsrichtingen aandragen. Het budget daarvoor bedraagt in 2021 € 14,4 miljoen.

Groen Kennisnet maakte uitgebreide analyse van de landbouwbegroting.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groen Kennisnet

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven