Publicatiedatum: 16-01-2019

Minister Carola Schouten: “De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.”

Groenpact tweede fase

De tweede fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie

Groenpact is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. In de eerste fase is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en zijn diverse projecten gerealiseerd en acties ondernomen. Op de manifestatie werden de resultaten van de afgelopen jaren getoond.


Groenpact Openingstrailer

 Voor de tweede fase stellen de partners gezamenlijk jaarlijks € 0,6 miljoen beschikbaar voor het platform Groenpact. Met concrete opgaven als vertrekpunt werkt Groenpact 2e fase aan arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opvangen van klimaatveranderingen in een stad, vertical farming in de tuinbouw, het realiseren van kringlooplandbouw of het creëren van waarde voor voedsel in de regio. Maar het kan ook gaan om dierenwelzijn of het belang van huisdieren voor eenzaamheidsbestrijding. Studenten en bedrijfsleven gaan samen aan de slag met de dilemma’s die de transitieopgaven met zich meebrengen. Daarbij blijft ook het versterken van de internationale positie van de sector een belangrijk doel.


Extra geld voor praktijkgericht onderzoek

Voor de transitieopgaven is veel onderzoek nodig, het (grotere) succes ligt echter in de mate van kennisdeling en toepassing. Samen met de hogescholen en met hulp van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wordt een nieuw meerjarig programma praktijkkennis voor voedsel en groen opgezet. Het doel hiervan is het versterken van de groene kennisinfrastructuur en het laten doorwerken van innovaties in de praktijk zoals op het boerenerf, in de kas en in het stadsgroen. Ook het groene mbo zal worden betrokken bij deze ontwikkeling. Het ministerie van LNV stelt hiervoor extra geld beschikbaar aan het Regieorgaan SIA. De eerste call betreft een bedrag van € 4 miljoen voor versnelling verduurzaming veehouderij, duurzame landbouwbodems en kas als energiebron.

Green deal

Minister en diverse onderwijspartijen, NAJK, IPO en BoerenNatuur ondertekenden op de Manifestatie de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groen onderwijs’. Deze Green Deal zorgt ervoor dat landbouw en natuur, via het onderwijs, sterker worden verbonden. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit en biedt de boeren van de toekomst een ander handelingsperspectief.


Green Deal Natuurinclusieve Landbouw ondertekend
 

Impactprijs Groen Onderwijs 2018
Leerlingen en studenten maken het verschil. Zij staan aan de basis van de vernieuwing die nodig voor maatschappelijke uitdagingen in de groene sector. Hoe vindingrijk jonge mensen tijdens hun opleiding zijn, werd zichtbaar tijdens de bekendmaking van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018.

Impactprijs Groen Onderwijs 2018

_49A0557_LRGroenPact_2018_01_16.jpg

 Uiteindelijk wonnen deze projecten de hoofdprijs van 2.500 euro:

Categorie vmbo

Natuurlijke speeltuin in Aalst van Helicon vmbo Eindhoven: alle betrokkenen in een buurt maken op initiatief van een leerling een plan voor een natuurlijke speeltuin. Deze wordt door crowdfunding gerealiseerd.

Categorie mbo

Oratorio of a million souls van Nordwin College: een kunstzinnig hoveniersproject van duurzame en ecologische materialen voor het behoud van de wilde bij.

Categorie hbo

Hartstikke Gruun Groenteplakken – HAS Hogeschool: broodbeleg met een verhaal: om kinderen meer groente laten eten én minder voedsel te verspillen.

Categorie Wageningen University

Biodyeing – Innovatief onderzoekproject naar bacteriën die op stoffen groeien en daarmee de stof op natuurlijke wijze kleuren. Zo kunnen veel giftige afvalstoffen de kledingindustrie bespaard blijven.

 (Bron foto: Groenpact)

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven