Praktijkcluster Natuur & Leefomgeving

Het praktijkcluster cluster Natuur & Leefomgeving omvat Natuur, Groenvoorziening, Bos, Water, Bloem, Tuincentra, Stedelijke Leefomgeving, Water en Groenvoorziening, waarmee dit cluster vooral een dienstenoriëntatie kent.

 Uitdagingen

Circulariteit is het overkoepelende thema van dit praktijkcluster, de hieraan verbonden thema’s zijn:

  • het toekomstperspectief van de ontwikkelingen in de beroepen,
  • de huidige en nog komende innovaties,
  • circulariteit,
  • biodiversiteit,
  • water en waterberging,
  • de stedelijke leefbaarheid,
  • kennisverbreding,
  • gezamenlijke agendavorming en
  • onderwijsvernieuwing en afstemming op de huidige en nieuwe beroepen.


Binnen Groenpact is het de ambitie om een sterk netwerk van expertise- en praktijkclusters te ontwikkelen, nauw verbonden met onderzoek en beleid en met herkenbare sectorale en regionale aanspreekpunten. De ambitie is om een robuuste basisinfrastructuur voor kennisdoorstroom, talentontwikkeling en praktijkinnovatie te creëren, waarlangs zowel inhoudelijke programmering op actuele thema’s plaats kan vinden als doorwerking naar studenten en bedrijfsleven.

 Aanpak

De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid moet opleveren dat er meer instroom wordt gerealiseerd, garanderen van de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen, de genoemde thema’s worden opgenomen in het onderwijs en dat er lerende netwerken in de regio worden georganiseerd waarbij leven lang ontwikkelen onderdeel van is.

 Er wordt een hotspot in de regio gecreëerd, zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk. Docenten lopen hier stages, het curriculum wordt vertaald naar actueel en toegepast onderwijs dat aansluit bij circulariteit en de daaraan verbonden thema’s.

Minimaal één keer per jaar organiseert het praktijkcluster Natuur & Leefomgeving een bijeenkomst over projectleiderschap, voortgang en resultaten voor alle hotspot projectleiders van de scholen en de procesbegeleiders van de branches.

Rondom de thema’s worden schooloverstijgende themabijeenkomsten georganiseerd, zo mogelijk met een practor en brancheorganisaties.

 Zie de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst(en).

 Meetingpoints Natuur & Leefomgeving

Terug naar boven