Het thematisch onderzoek door hogescholen heeft als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. Voor iedereen die meer weten over deze calls of op zoek is naar consortiumpartners, zijn er vier startbijeenkomsten per thema:

2 februari: Risicomanagement bij klimaatverandering

3 februari: Verduurzaming dierlijke productieketen

9 februari:  Duurzaam bodembeheer en koolostofvastlegging in de bodem

10 februari: Circulair terreinbeheer

Informatie over de startbijeenkomst van 2 februari:

Risicomanagement bij klimaatverandering

Hoe kan de ondernemer, met in achtneming van zoveel mogelijk andere relevante transitievraagstukken, de risico’s van klimaatverandering op het eigen bedrijf in beeld krijgen? En welke handelingsperspectieven kunnen de ondernemer geboden worden door het valideren en ontsluiten van bestaande boerenkennis en nieuwe inzichten om die risico’s te beperken? Wat zijn daarvan de gevolgen op de haalbaarheid van andere transitieuitdagingen?

 Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel.

De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn aanwezig om duiding te geven aan het thema.
De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’ die onderwijs verzorgen in de sector Agro en Food, ook andere hogescholen kunnen meedoen. Regieorgaan SIA financiert het programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Organisator:
Regieorgaan SIA
Datum:
2 februari 2022
Locatie:
Online
Terug naar boven