Publicatiedatum: 4-11-2020

Tekst: Jan Nijman

Het groene landschap waarop de Groene Monitor betrekking heeft is breed. De bedrijven en werkenden functioneren op het snijvlak van voedsel en groen. Daarbij kun je denken aan de traditionele ‘donkergroene’ clusters, die direct verband houden met landbouw, tuinbouw en natuur  en de ‘lichtgroene’ clusters die passen in de volledige keten van ons voedselsysteem of ecosysteemdiensten.

Basis voor arbeidsmarktbeleid

Dit groene landschap is aan veranderingen onderhevig. De bedrijven en werkenden in dit groene landschap hebben te maken met transities op het gebied van klimaat, energie of kringlooplandbouw, met noodzakelijke vernieuwingen tot gevolg. Beroepen veranderen, opleidingen verdwijnen of er komen nieuwe bij. De Groene Monitor, die op 3 november gepresenteerd werd, brengt de arbeidsmarkt in beeld over de volledige breedte van de groene sector. Zo vind je er informatie over het aantal studerenden, de aansluiting op de arbeidsmarkt of de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Deze eerste Groene Monitor is de start van het continu ontwikkelen, aanscherpen en aanvullen van de beschikbare data. Over een aantal jaren zal de monitor antwoord geven op de vragen die we nu stellen.

De monitor - met de onderliggende data - kunnen een startpunt vormen voor wie zich wil verdiepen in de arbeidsmarkt. Het kan de basis vormen voor de vormgeving van een sectoraal arbeidsmarktbeleid  of voor onderwijsontwikkeling, imago en werving. De gegevens in de Groene Monitor zijn gebaseerd op basis van verschillende bronnen zoals het arbeidsmarktdashboard van Colland, de onderwijsdata van DUO en schoolverlatersonderzoek van ROA.

Aansluiting arbeidsmarkt

Uit de monitor blijkt dat het aantal mbo-studenten in de donkergroene opleidingen is de afgelopen tien jaar met 23% is gedaald. In de lichtgroene studies is in die periode het aantal mbo-studenten juist toegenomen, maar de laatste jaren lijkt dit aantal weer te dalen. Binnen het wo en hbo zijn soortgelijke trends te zien, hoewel het aantal studenten van donkergroene opleidingen op wo-niveau juist toeneemt.

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt lijkt goed. Meer dan de helft van de gediplomeerden van mbo-2 en mbo- 3 opleidingen komen in een groen beroep terecht. Maar voor mbo-4 gediplomeerden is dit iets minder dan de helft. Naarmate het niveau van de opleiding stijgt, stijgt aandeel vrouwen in zowel de niet-groene als de groene beroepen.

Een zeer ruime meerderheid gediplomeerden van alle opleidingen is tevreden over de aansluiting  op de arbeidsmarkt. In het mbo zijn gediplomeerden uit donkergroene opleidingen relatief het minst vaak tevreden over hun arbeidsmarktaansluiting, maar nog steeds is 69% tevreden. Mbo-gediplomeerden uit lichtgroene opleidingen zijn meer tevreden over de arbeidsmarktaansluiting.

Omvang arbeidsmarkt

Voor wat betreft de omvang van de arbeidsmarkt verwijst de monitor naar het arbeidsmarktdashboard van Colland. Dat dashboard laat zien dat het aantal structurele arbeidskrachten tussen 2017 en 2019 met 8,7% is gegroeid. Het aantal werknemers boven de 55 is sinds 2016 fors (26%) toegenomen. Er vindt dus een vergrijzing plaats. Maar het aandeel werkenden met meer dan 6 jaar werkervaring daalt. Die daling verschilt wel sterk per domein. Opvallend is dat er een groei is in vraag naar ervaring met big data en analytics. Die vraag groeit het sterkst in de sector Agri&Food. 

Bekijk en Download de Groene Monitor 2020

Publicaties

Links

Verder lezen op GroenPact

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Colland Arbeidsmarkt

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven